Blog

Sód – ważny składnik w nawożeniu buraka cukrowego

W technologii nawożenia buraka cukrowego warto uwzględnić sód, składnik określany mianem pierwiastka korzystnego. Nawożenie takie szczególnie warto rozważyć w sezonach o niekorzystnym rozkładzie opadów.

Zgodnie z podstawową zasadą kwalifikacji składników mineralnych sód (Na) zaliczany jest do grupy pierwiastków korzystnych. Pełni on podobną rolę jak potas. Wrażliwość roślin na zastępowanie potasu sodem jest zróżnicowana i zmniejsza się w kierunku: burak cukrowy> burak pastewny > rzepak> > kapusta> pszenica > ziemniak> fasola> kukurydza> sałata> soja >  żyto.  Należy mieć jednak na uwadze fakt, że zastępowanie wymienionych składników jest dopuszczalne tylko w przypadku wybranych gatunków roślin uprawnych, które wykazują w tym względzie dodatnią reakcję plonotwórczą na nawożenie sodem. W świetle wielu badań naukowych, z gatunków uprawnych szczególnie dobrze reaguje na nawożenie tym pierwiastkiem jest właśnie burak cukrowy.

Czy w nawożeniu buraka sód może zastąpić potas?

Mówiąc o substytucji potasu przez sód, nawet w przypadku rośliny takiej jak burak cukrowy, nie jest możliwe całkowite zastąpienie potasu sodem we wszystkich jego funkcjach.

Różnice w reakcji buraka cukrowego na nawożenie sodem zależą od:

  • zasobności gleby w potas,
  • przebiegu warunków pogodowych w sezonie wegetacyjnym,
  • terminu i sposobu stosowania nawozów
  • odmiany
  • zawartości chloru w glebie.

Dodatni wpływ sodu na rośliny buraka może być rezultatem zastępowani potasu w niespecyficznych funkcjach metabolicznych, a następnie przemieszenia potasu do miejsc bardziej aktywnych fizjologicznie lub o większych wymaganiach względem tego pierwiastka.

Zabezpieczy przed suszą

W czasie suszy burak cukrowy szybko traci turgor, zwłaszcza w przypadku słabego odżywienia go potasem. Dlatego podobnie jak potas również sód zwiększy tolerancje rośliny na suszę i korzystnie wpłynie na gospodarkę wodną roślin. Rola sodu wykazuje ścisły związek z funkcjonowaniem dobowego rytmu aparatów szparkowych, szczególnie w warunkach niedoboru wody i dobrego zaopatrzenia roślin w potas oraz utrzymania wigoru w roślinie. W warunkach niedoboru potasu rośliny w celu utrzymania turgoru wykorzystują inne dostępne składniki, w tym sód.

Zwiększy zawartość cukru w korzeniach

Znaczenie sodu sprowadza się także do stymulacji wzrostu elongacyjnego komórek blaszki liściowej buraka cukrowego i szczególnie ujawnia się w latach suchych. Pierwiastek ten przyśpiesza szybkość wzrostu liści w początkowych fazach wzrostu. Sód wpływa także  korzystnie na koncentrację chlorofilu przez co zwiększa się efektywność fotosyntezy. Dobrze odżywione rośliny sodem wykazują lepszy wigor a ich liście mają intensywniejsze zielone zabarwienie. W efekcie końcowym nawożenie sodem zwiększa zawartość cukru w korzeniach.

Kiedy szczególnie warto nawozić burak sodem?

W warunkach klimatycznych Polski, coraz częściej mamy do czynienia z okresami suszy o różnym okresie trwania, wówczas nawożenie sodem będzie zabiegiem profilaktycznym, zabezpieczającym rośliny przed negatywnymi skutkami oddziaływania tego stresu.

Sód doglebowo?

Niewielkie ilości sodu można wprowadzić doglebowo, zwłaszcza w sytuacji kiedy gleba oznacza się niską zasobnością w potas. Aspekt ten ma szczególne znaczenie biorąc pod uwagę czynnik ekonomiczny, gdyż źródło sodu jest tańsze niż surowe sole potasowe. Jednak należy tu być ostrożnym, bo takie niekontrolowane nawożenie może szybko i łatwo doprowadzić do zasolenia gleby i tym samym można stworzyć niekorzystne warunki dla kiełkowania roślin. W konsekwencji może dojść do znacznej redukcji obsady i utrudnionego pobierania wody i składników pokarmowych. Niektóre badania naukowe mówią także o tym, że sód wpływa negatywnie na trwałość agregatów glebowych.

Dawka sodu powinna kształtować się w zakresie od 20 do 30 kg/ha.  Wielkość zapotrzebowania na sód stanowi 1/5 potrzeb względem potasu.

Bezpieczniej podać sód dolistnie

Z powyższych względów warto rozważyć nawożenie dolistne buraka cukrowego sodem. Naszą propozycją jest ADOB® Na. Jest to specjalistyczny, nieorganiczny nawóz dolistny o wysokiej zawartości sodu (Na) 10%, zawierający także azot (N) oraz mikroelementy: bor (B), mangan (Mn) i miedź (Cu). Mangan (Mn) i miedź (Cu) schelatowane są EDTA. Nawóz zaleca się stosować dwukrotnie w czasie sezonu wegetacyjnego. W fazie 4-6 liści oraz kilka tygodni po pierwszym zabiegu, tuż przed zwarciem międzyrzędzi. Zobacz ADOB® Na.

Podsumowując:

Korzystne działanie sodu w nawożeniu buraka cukrowego  należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach:

  • częściowo zastępuje funkcje potasu (K),
  • zwiększa tolerancję roślin na suszę,
  • zwiększa intensywność fotosyntezy,
  • stymuluje wzrost liści, zwłaszcza w początkowych fazach rozwojowych roślin,
  • zwiększa zawartość cukru w korzeniach buraka.