Blog

Technologie rzędowego nawożenia kukurydzy

Technika zlokalizowanego stosowania nawozów w technologii uprawy kukurydzy charakteryzuję się licznymi zaletami. Nawożenie zlokalizowane można przeprowadzić na kilka sposobów. W dobie suszy na najlepsze efekty można jednak liczyć stosując do tego celu nawozy płynne przeznaczone do nawożenia rzędowego.

Podstawowe zadania w uprawie kukurydzy sprowadzają do realizacji potencjału plonotwórczego tej rośliny oraz ochrony plonu przed działaniem niekorzystnych warunków pogodowych.  Tak postawione zadania wymagają od rolnika znajomości zasad doboru odpowiedniego stanowiska, a także opracowania racjonalnego systemu nawożenia uwzględniającego również technikę aplikacji nawozów.  Ze względu na technikę stosowania nawozów wyróżnia się dwa systemy nawożenia: rzutowy i zlokalizowany (rzędowy) .

Wybierając system nawożenia należy zwrócić uwagę na:

 • relacje zachodzące między rozmieszczeniem składników pokarmowych w glebie (profilu glebowym) a parametrami systemu korzeniowego uprawianej rośliny (zasięg pionowy, przerośnięcie gleby korzeniami, dynamika wzrostu rośliny w sezonie wegetacyjnym),
 • właściwości fizyczno-chemiczne pierwiastka odniesione do szybkości przemieszczania się w glebie i pobierania przez roślinę,
 • warunki wodne gleby. Zarówno korzeń rośliny, jak i jony pierwiastków otoczone są cząsteczkami wody. Zmniejszenie zawartości wody w glebie znacznie ogranicza dopływ jonów do powierzchni   Odpowiednio duże stężenie pierwiastka w strefie ukorzenienia się rośliny umożliwia przezwyciężenie i ograniczenie skutków stresu żywieniowego.

Z prowadzonych badań wynika, że zlokalizowane stosowanie nawozów pozwala zwiększyć efektywność fosforu nawozowego nawet do 30%. Zalet tego typu działań można jednak wskazać więcej.

Zalety rzędowego  stosowania nawozów w technologii uprawy kukurydzy:

 • wolniejsze tempo uwsteczniania składnika w glebach ubogich a jednocześnie silnie wiążących dany pierwiastek, a takim składnikiem jest właśnie fosfor,
 • duże stężenie składników pokarmowych w warstwie gleby przerośniętej korzeniami,
 • korzystniejsze warunki wodne w strefie lokalizacji nawozu. Głębsze umieszczenie nawozu  pozwala roślinie na dłuższe korzystanie ze składników w nim zawartych,
 • zmniejszone nakłady na nawożenie,
 • mniejsze straty składników w następstwie wymywania, czy też spływu powierzchniowego, a więc mniejsze zagrożenie dla równowagi chemicznej w środowisku naturalnym.

Ważna technika aplikacji

Stosując nawożenie zlokalizowane, nawóz umieszczony jest w odległości około 5 cm od nasion, aby nie zakłócić wschodów roślin. Rozwijające się siewki kukurydzy niezależnie od warunków pogodowych mają do dyspozycji wysokie stężenie składnika pokarmowego. Stosując nawozy stałe, dobre efekty daje zlokalizowane nawożenie kukurydzy fosforanem amonu, który oprócz fosforu zawiera azot w formie amonowej (N-NH4), sprzyjający pobieraniu tego składnika. Ponadto należy nadmienić, że zlokalizowane nawożenie zwiększa wykorzystanie fosforu z gleby, co poprawia efektywność nawożenia.

Wadą nawożenia zlokalizowanego jest konieczności posiadania specjalistycznego sprzętu lub przystawek umożliwiających jednoczesny wysiew nasion i nawozów oraz lokalny wzrostu stężenia składników mineralnych (zasolenie, azot amonowy) prowadzący w skrajnych przypadkach do uszkodzenia kiełkujących nasion.

Nawozy płynne do nawożenia rzędowego

Szczególnie w niekorzystnych warunkach dla siewu kukurydzy, kiedy warstwa orna jest silnie przesuszona, co jednocześnie uniemożliwia rozpuszczenie granul nawozowym, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie nawożenia rzędowego skoncentrowanymi płynnymi nawozami wieloskładnikowymi zawierającymi podstawowe makro jak i mikroelementy.

Takim nawozem jest ADOB® MA. To płynny koncentrat zawierający oprócz azotu, fosforu, potasu, magnezu czy siarki, także najważniejszy dla kukurydzy cynk (Zn), schelatowany IDHA,  który powinien być dostępny dla roślin już od początku wegetacji. 

Co zyskamy stosując nawożenie rzędowe ADOB® MA?

 • szybsze i bardziej wyrównane wschody kukurydzy,
 • lepszy wigor roślin w początkowej fazie rozwoju,
 • bujniejszy rozwój systemu korzeniowego kukurydzy co umożliwi pełniejsze wykorzystanie składników pokarmowych oraz wody,
 • lepsze pobieranie fosforu w warunkach zimnej wiosny lub niedoboru wilgoci,
 • efektywne wykorzystanie zastosowanego azotu (Zn),
 • możliwość zmniejszenia całkowitej dawki NPK na hektar.

Technologia nawożenia rzędowego pozwala także wprowadzić oszczędności w uprawie kukurydzy dzięki redukcji kosztów z tytułu jednoczesnego siewu nasion i aplikacji nawozu. Dawka ADOB® MA przy rzędowej aplikacji nawozu w trakcie siewu wynosi 330 l/ha

Tegoroczne siewy kukurydzy odbywają się w trudnych warunkach związanych z brakiem wody w przesuszonej glebie (fot.1 ).