Strona wykorzystuje pliki cookies w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".

Strategia

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

1. Cele i założenia firmy PPC ADOB w oparciu o Strategię Zrównoważonego Rozwoju

1.1. Założenia strategii zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczo-ekonomicznym

1.2. Założenia strategii zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym

1.3. Założenia strategii zrównoważonego rozwoju w wymiarze ekologicznym

2. Realizacja zasad Strategii Zrównoważonego Rozwoju

2.1. Wymiar ekonomiczno-gospodarczy działalności firmy PPC ADOB

2.1.1 Zaproponowanie nowych technologii nawożenia

2.1.2. Wprowadzenie na rynek i wypromowanie nowej, innowacyjnej linii chelatów mikroelementowych biodegradalnych

2.1.3. Wprowadzenie linii własnych nawozów dolistnych ADOB®

2.1.4. Opracowanie technologii produkcji płynnej i stałej saletry wapniowej nawozowej o podwyższonej czystości

2.1.5. Produkcja nawozów o możliwie najwyższym stężeniu

2.2. Wymiar społeczny działalności firmy PPC ADOB

2.2.1. Działalność charytatywna

2.2.2. Sponsorowanie imprez sportowych

2.2.3. Prowadzenie działań integracyjnych

2.2.4. Wspieranie konferencji naukowych i sympozjów

2.2.5. Polityka równych szans w zakresie zatrudnienia.

2.2.6. Przestrzeganie praw pracowniczych.

2.3. Wymiar ekologiczny


 

1. Cele i założenia firmy PPC ADOB w oparciu o Strategię Zrównoważonego Rozwoju 

Zgodnie z koncepcją strategii zrównoważonego rozwoju skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem prowadzi do utrzymania równowagi pomiędzy czterema obszarami jego funkcjonowania:

 • materialnym wewnętrznym (np. sprawność operacyjna, wydajność, technologia, koszty);
 • materialnym zewnętrznym (np. udział w rynku, rentowność, zdolność kredytowa);
 • społecznym wewnętrznym (np. stosunki międzyludzkie, kultura organizacyjna, morale);
 • społecznym zewnętrznym (np. stopień społecznej odpowiedzialności, stosunek do środowiska naturalnego, przestrzeganie prawa).

W codziennym działaniu przedsiębiorstwa te cztery obszary wzajemnie się przenikają i uzupełniają, nie jest więc zasadnym ortodoksyjne utrzymywanie rozgraniczeń między nimi. Stąd też tworzenie strategii zrównoważonej opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo ma zarówno wymiar materialny, jak i społeczny. Zadaniem obu tych wymiarów jest współpraca, a w rezultacie długofalowy rozwój firmy.

Celem i misją firmy PPC ADOB jest zintegrowanie rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego w taki sposób, aby zastosowanie przez nią innowacyjnych technologii i rozwijanie produkcji przyszłościowych produktów przynosiły wymierne efekty we wszystkich tych płaszczyznach i stymulowało wzrost poziomu życia całej społeczności ludzkiej.

Nasze zobowiązania wobec programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju podejmujemy w trzech podstawowych wymiarach: gospodarczo-ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.

1.1. Założenia strategii zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczo-ekonomicznym

Podstawowym założeniem działalności naszej firmy w tym wymiarze jest prowadzenie badań naukowych, wdrażanie i promowanie nowych rozwiązań technologicznych mających na celu zwiększenie efektywności nawożenia przy jednoczesnej redukcji kosztów, jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii, surowców oraz zminimalizowaniu kosztów środowiskowych.

Pierwszymi i podstawowymi interesariuszami firmy PPC ADOB są nasi klienci. To właśnie z myślą o nich ciągle poszerzamy naszą ofertę w taki sposób, aby w pełni zaspokoić zmieniające się potrzeby rynku.

Wszystkie nasze działania jako firmy podporządkowane są nadrzędnemu celowi dostosowania naszych produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Nowe produkty i nowoczesne technologie mają zarówno zapewnić wysoką jakość towarów, jak też w korzystny sposób wpływać na środowisko naturalne.      

1.2. Założenia strategii zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym

Firma PPC ADOB pragnie być przedsiębiorstwem zintegrowanym z lokalną – i nie tylko – społecznością i dąży do rozwijania pozytywnych i obopólnie satysfakcjonujących kontaktów zarówno z partnerami biznesowymi, klientami, rolnikami, dostawcami, jak i z osobami pozornie niezaangażowanymi w działalność naszej firmy, np. wszystkimi konsumentami zbóż, warzyw i owoców wyprodukowanych dzięki zastosowaniu nawozów wyprodukowanych przez PPC ADOB.

W wymiarze społecznym pragniemy działać na rzecz ogólnie pojętego dobra wspólnego, zarówno poprzez działalność statutową firmy, jak i poprzez działalność charytatywną, wspieranie inicjatyw naukowych, działanie na rzecz pracowników i kontrahentów oraz społeczności lokalnych.

Jednocześnie priorytetowym założeniem naszej polityki zatrudnienia jest wyrównywanie szans wszystkich pracowników, zarówno w procesie rekrutacji, jak i w okresie zatrudnienia w PPC ADOB.

1.3. Założenia strategii zrównoważonego rozwoju w wymiarze ekologicznym

Misją firmy PPC ADOB jest zastąpienie stosowanych na świecie niesprzyjających środowisku nawozów ekologicznymi produktami nowej generacji. Troszczymy się, aby rozwój firmy przynosił wymierne korzyści środowiskowe, nie tylko lokalnie, ale także globalnie, dlatego też nasze projekty tworzone są z intencją odciążenia środowiska naturalnego.

Co więcej, troska o środowisko w PPC ADOB to nie tylko podejmowanie działań mających na celu wprowadzanie na rynek produktów i technologii przyjaznych środowisku, takich jak chelaty biodegradalne czy technologie nawożenia rzędowego.

Staramy się także uwzględniać czynniki ekologiczne na każdym etapie naszej pracy – począwszy od planowania produkcji, zakupu urządzeń, doboru odpowiednich surowców i metod syntetycznych, stosowania rozwiązań technologicznych, takich jak: zawroty, powtórne wykorzystanie surowców i produktów pośrednich, minimalizowanie zużycia energii i wody, przez dobór odpowiednich opakowań, środków i metod transportu, aż do organizacji postępowania z ewentualnymi odpadami.
Każdy z tych etapów jest szczegółowo rozważany pod kątem wpływu na środowisko naturalne i staramy się zastosować zawsze najlepsze technicznie dostępne rozwiązanie.

2. Realizacja zasad Strategii Zrównoważonego Rozwoju

Celem niniejszego opracowania jest analiza dotychczasowych osiągnięć firmy PPC ADOB sp. z o.o. sp. k. pod kątem strategii zrównoważonego rozwoju, a więc koncepcji, zgodnie z którą nasze przedsiębiorstwo dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne, ekonomiczne i ekologiczne w swoich strategiach działań na rynku, a także w stosunkach z różnymi grupami interesariuszy. Niniejsza Strategia ma również za zadanie informować o wzorcach sprzyjających realizacji zasad zrównoważonego rozwoju i promować podejmowane przez nas w tym zakresie działania.

2.1. Wymiar ekonomiczno-gospodarczy działalności firmy PPC ADOB

Podstawowe założenia strategii zrównoważonego rozwoju realizujemy przez wprowadzanie nowych, innowacyjnych technologii i produktów, które wpływają bezpośrednio i pośrednio na podwyższenie standardu życia, a zatem budują wymiar gospodarczo-ekonomiczny strategii zrównoważonego rozwoju.
Najważniejsze z zaproponowanych przez PPC ADOB nowoczesnych rozwiązań to m.in.:

2.1.1 Zaproponowanie nowych technologii nawożenia (np. technologii rzędowego nawożenia buraków), które umożliwiają osiągnięcie lepszych efektów produkcyjnych przy zastosowaniu mniejszej liczby nawozów, co znakomicie poprawia wynik ekonomiczny producentów roślin, tym samym zmniejszając obciążenie środowiskowe wynikające z produkcji i stosowania nawozów.

2.1.2. Wprowadzenie na rynek i wypromowanie nowej, innowacyjnej linii chelatów mikroelementowych biodegradalnych, które jako jedyne – w przeciwieństwie do dotychczas stosowanych chelatów – rozkładają się szybko w środowisku naturalnym do wody i dwutlenku węgla, nie stanowiąc tym samym żadnego obciążenia dla środowiska. Zamiana chociażby części stosowanych chelatów na chelaty biodegradalne stanowi bardzo znaczący zysk ekologiczny.


2.1.3. Wprowadzenie linii własnych nawozów dolistnych ADOB®, które dzięki ciekłej formie można stosować w połączeniu ze środkami ochrony roślin, co ogranicza konieczność stosowania wielu zabiegów, a co za tym idzie zmniejsza zużycie paliwa (zysk środowiskowy i ekonomiczny), a także pozwala na oszczędność czasu (zysk społeczny). Ponadto produkcja nawozów ciekłych zmniejsza energochłonność procesu dzięki rezygnacji z suszenia bądź krystalizacji – wybitnie „pożerających” energię etapów.

2.1.4. Opracowanie technologii produkcji płynnej i stałej saletry wapniowej nawozowej o podwyższonej czystości, znajdującej zastosowanie w uprawach hydroponicznych i fertygacyjnych oraz jako dodatek do domieszek betonowych i komponent używany przy oczyszczaniu wody pitnej.
Rozwiązanie technologiczne jest chronione patentem.

2.1.5. Produkcja nawozów o możliwie najwyższym stężeniu, co pozwala zredukować do minimum koszty transportu, a zatem także zużycie surowców nieodnawialnych.

Proponowane przez nas i opisane pokrótce rozwiązania umożliwiają bezbolesne dla środowiska i zasobów naturalnych zwiększenie produkcji roślinnej, co jest kwestią nie do przecenienia w obliczu ciągłego niedoboru żywności na świecie.

Zastosowanie technologii opracowanych przez firmę PPC ADOB pozwala nie tylko na zwiększenie plonów, ale powoduje też obniżenie kosztów produkcji, poprawę efektywności i zyskowności.

Ciągły rozwój firmy umożliwia zarówno zwiększanie zatrudnienia, a co za tym idzie aktywizację gospodarczą społeczeństwa, jak i pośrednie zyski w postaci łatwiejszej dostępności żywności. Zwiększa się również zainteresowanie produkcją roślinną, a także rozwój branż pokrewnych: transportu, produkcji maszyn i urządzeń, produkcji opakowań etc.

Istotnym podpunktem jest także polityka firmy wobec podmiotów współpracujących: zarówno klientów, jaki i dostawców i usługodawców.

Klienci firmy PPC ADOB mogą zawsze liczyć na fachową pomoc specjalistów z firmy, specjalistyczne szkolenia i wsparcie technologiczne.
Nasi przedstawiciele systematycznie organizują spotkania branżowe dla rolników i ogrodników, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem pomagającym uzyskać jak najlepsze efekty nawożenia przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów i obciążenia środowiskowego.
Jakość naszych produktów badana jest w sposób ciągły przez nasze laboratoria. Ewentualne problemy bądź reklamacje rozpatrywane są w możliwie najkrótszym terminie, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych form pomocy klientowi.

Dostawcy firmy PPC ADOB dobierani są wśród rzetelnych, dbających o środowisko partnerów. Surowce kupujemy ze źródeł sprawdzonych, o pewnej, efektywnej jakości.

Firmy spedycyjne informujemy o swoich planach wysyłkowych możliwie jak najwcześniej, umożliwiając łączenie transportów, a co za tym idzie ograniczanie zużycia paliwa i emisji spalin. Wybierając firmę, bierzemy pod uwagę kwestie środowiskowe.

Ze swoimi kontrahentami nawiązujemy długoterminowe relacje. Staramy się wybierać partnerów cieszących się dobrą marką, zarówno jeżeli chodzi o jakość usług, jak i o dbałość o środowisko naturalne i względy społeczne.

2.2. Wymiar społeczny działalności firmy PPC ADOB

Oprócz działań opisanych w punkcie 2.1, PPC ADOB podejmuje wysiłek podniesienia standardu życia społecznego, w szczególności angażując się w następujące przedsięwzięcia:

2.2.1. Działalność charytatywną – wspieranie fundacji takich jak:

 • Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych „SŁONECZKO” w Złotowie;
 • Fundacja Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” w Warszawie; 
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „BONA FIDES” w Wągrowcu;
 • Przedszkole Specjalne „ORZESZEK”;
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Downa „BIZON” w Poznaniu;
 • Fundacja Dla Dzieci Pokrzywdzonych Losowo w Poznaniu.

2.2.2. Sponsorowanie imprez sportowych, w tym:

 • uformowanie i sponsorowanie drużyny piłkarskiej ADOB TEAM (wynajęcie i opłacenie sali gimnastycznej, zakup kompletów piłkarskich, zorganizowanie Ligii amatorskiej RED BOX);
 • zakup karnetów wstępu na turniej rekreacyjny z udziałem drużyny ADOB TEAM;
 • opłacanie zajęć rekreacyjnych na kortach tenisowych.

2.2.3. Prowadzenie działań integracyjnych – organizacja pikników i imprez rodzinnych dla pracowników, spotkań z klientami połączonych z rekreacją, szkoleń otwartych, prezentacji firmy.

2.2.4. Wspieranie konferencji naukowych i sympozjów, a także uczestnictwo w tych inicjatywach. 

2.2.5. Polityka równych szans w zakresie zatrudnienia.


Firma PPC ADOB bardzo dużą wagę przywiązuje do wyrównywania szans wszystkich zainteresowanych zatrudnieniem w naszej firmie. Jedynymi kryteriami oceny pracownika są:

 • wykształcenie;
 • doświadczenie zawodowe;
 • motywacja;
 • umiejętności personalne wymagane na danym stanowisku;
 • możliwość rozwoju danego kandydata w firmie takiej jak nasza.

Jednocześnie nie występuje jakakolwiek dyskryminacja w procesie naboru, co oznacza, że każda osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne, które są zawsze jasno określone i upublicznione w prasie, może uzyskać zatrudnienie bez względu na płeć, rasę, wiek, przekonania czy ewentualną niepełnosprawność.

Firma oferuje także bardzo dużą stabilność zatrudnienia, co jest szczególnie istotne dla młodych matek i kobiet planujących powiększenie rodziny. W przypadku urlopów macierzyńskich i wychowawczych stosowany jest system zastępstw umożliwiający kobietom powrót na zajmowane wcześniej stanowisko. Istnieje także możliwość elastycznego czasu pracy po uzgodnieniu z pracodawcą. Firma stosuje też indywidualne rozwiązania dopasowane do sytuacji pracowników, takie jak np. cząstkowy wymiar pracy.

Stosujemy również rozwiązania techniczne umożliwiające zatrudnienie osobom słabszym fizycznie, m.in. przez wprowadzanie odpowiednich rozwiązań w dziale pakowania i etykietowania towarów.

2.2.6. Przestrzeganie praw pracowniczych.

Pracownicy firmy PPC ADOB postrzegani są jako kapitał firmy i czynnik stanowiący o jej potencjale. Dlatego też firma nie ustaje w wysiłkach podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników. Inwestujemy w:

a) finansowanie studiów podyplomowych z dziedzin pokrewnych zajmowanemu stanowisku, w szczególności:

 • Studium Podyplomowe Systemu Zarządzania Środowiskowego w Przedsiębiorstwie (UE w Poznaniu)
 • Studium Podyplomowe Instytutu Ochrony Roślin w zakresie zintegrowanych technologii produkcji roślinnej
 • Studium Podyplomowe Analiza Ekonomiczna i Controlling (UE w Poznaniu)
 • Studium Podyplomowe Rachunkowość i Finanse (UE w Poznaniu)
 • Studium Podyplomowe Zarządzanie Sprzedażą (UE w Poznaniu)

b) umożliwianie kariery naukowej – ułatwianie przygotowania doktoratów, pomoc w uzyskaniu odpowiedniej literatury, umożliwienie pracy naukowej z wykorzystaniem sprzętu firmowego bądź w godzinach pracy, co skutkuje wyjątkowo dużą liczbą pracowników ze stopniem doktora lub doktoryzujących się.

c) zróżnicowane szkolenia dotyczące zarówno technik sprzedaży, produktów, technologii, zagadnień spedycyjno-celnych, jak i bezpieczeństwa w produkcji, magazynowaniu i transporcie towarów, jak też gospodarki odpadami, w szczególności:

 • Uzyskiwanie zintegrowanych pozwoleń ekologicznych (IPPC);
 • Zmiany w przepisach (JGT Jadwiga Gwóźdź, Warszawa);
 • Opakowania i gospodarka odpadami w przedsiębiorstwach (Rekopol – Organizacja Odzysku S.A.);
 • Negocjacje dla zaawansowanych (Centrum Kierowania Liderów);
 • Wynagrodzenia za pracę – aspekty praktyczne (Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe S.C.);
 • Rachunek Kosztów Działań: projektowanie i wdrażanie (Akademia Menedżera Sp. z o.o.);
 • Szkolenie z zakresu ochrony środowiska pod nazwą „Zielono mi” (Hagart Warszawa);
 • Szanse i Możliwości Branży Chemicznej w Unii Europejskiej (Instytut Chemii Nieorganicznej);
 • Sympozjum Ochrony Drewna w Rogowie (Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, Uniwerystet Przyrodniczy);
 • Jak sprostać nowej rzeczywistości – jak przygotować się do REACH (VHB Sp. z o.o.);
 • Ujmowanie wydatków na cele reprezentacji i reklamy w księgach rachunkowych oraz rozliczeniach podatkowych (Biuro Organizacji Kursów i Szkoleń „EDUKACJA”);
 • Podatek VAT w świetle nowych uregulowań Ustawy;
 • Podatek dochodowy;
 • Obowiązki płatników składek wobec ZUS.


Firma PPC ADOB podejmuje też wszystkie niezbędne działania zapewniające bezpieczeństwo pracy zarówno przy produkcji, jak i w pozostałych obszarach działalności firmy.

Istotną kwestią jest także równość wszystkich pracowników, którzy oceniani i wynagradzani są zawsze pod względem efektów pracy oraz podejścia do wykonywanych obowiązków.

Dodatkową formą wspierania pracowników jest istnienie funduszu socjalnego, którego ideą jest pomaganie pracownikom w trudnych sytuacjach życiowych, jak również dofinansowywanie wypoczynku wakacyjnego wszystkich pracowników. Zasady funkcjonowania funduszu określa statut uchwalany przez przedstawicieli pracowników.

2.3. Wymiar ekologiczny

Kluczowym osiągnięciem firmy PPC ADOB w wymiarze ekologicznym jest wynalezienie, opracowanie, opatentowanie i wprowadzenie na rynek nowej linii chelatów biodegradalnych IDHA.

Mikroelementy schelatyzowane całkowicie biodegradalnym czynnikiem chelatyzującym są nie tylko całkowicie nieszkodliwe dla środowiska (czynnik chelatyzujący rozkłada się do wody i CO2), ale także znakomicie i w całości przyswajalne przez roślinę, przez co unikamy wprowadzania do gleby nadmiaru pierwiastków takich jak Fe, Zn, Cu i Mn.

Kolejnym istotnym sukcesem ekologicznym są opracowane przez PPC ADOB technologie rzędowego nawożenia roślin ograniczające zużycie nawozów do niezbędnego minimum, przeciwdziałając tym samym przenawożeniu upraw i wywołanej tym eutrofizacji wód i kumulacji azotanów i azotynów w glebie oraz płodach rolnych.

Ważnym osiągnięciem jest też wprowadzenie na rynek gotowych ciekłych nawozów. Dzięki rezygnacji z bardzo energochłonnego suszenia bądź krystalizacji produktów ograniczamy niekorzystny wpływ na środowisko wywołany produkcją podobnych stałych nawozów.

Nasze kolejne projekty powstają z myślą o zastąpieniu uciążliwych i obciążających w procesie produkcji środowisko naturalne nawozów nowymi produktami, ekologicznymi w produkcji i stosowaniu.
Ponadto pracujemy ciągle nad optymalizacją procesów technologicznych, aby stawały się one możliwie najbardziej przyjazne środowisku.

Prowadzimy także gospodarkę odpadami i opakowaniami.
Dzięki współpracy z firmą Rekopol, zajmującą się przetwórstwem i utylizacją odpadów, nasze produkty oznakowane są zielonym punktem, jako przyjazne środowisku. 
Oprócz tego współpracujemy też z firmami zajmującymi się utylizacją odpadów specjalistycznych, takimi jak firma Wastrol Sp. z o.o. i IRK.
Podobnej troski o środowisko naturalne wymagamy od wszystkich naszych kontrahentów.