Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych

Substancje wykorzystywane przez zakład PPC ADOB® w procesie produkcyjnym, podlegające kwalifikacji w zakresie ryzyka awarii przemysłowej:

Lp.NazwaKategorie substancji stwarzających zagrożeniaKlasyfikacja substancji i kategoria zagrożeń
1Kwas azotowy techniczny 55%P8 Substancje stałe i ciekłe utleniająceOx. Liq. 3, H272
Met. Corr. 1, H290
Skin Corr./Irrit. 1A, H314
2Nadtlenek wodoru 50%P8 Substancje stałe i ciekłe utleniająceAcute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335
3Azotan potasu krystalicznyP8 Substancje stałe i ciekłe utleniająceOxid. Solid. 3, H272
4Woda amoniakalnaE1 Niebezpieczne dla środowiska wodnegoSkin Corr. 1B, H314
STOT SE 3, H 335
Aquatic Acute 1, H400
5Węglan miedziE1 Niebezpieczne dla środowiska wodnegoAcute Tox. 4, H302
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
6Siarczan manganuE2 Niebezpieczne dla środowiska wodnegoSTOT RE 2; H373
Aquatic Chronic 2, H411
7Tlenek cynkuE1 Niebezpieczne dla środowiska wodnegoAquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
8EtylenodiaminaP5c Ciecze łatwopalneFlammable liquids, 3, H226
Acute toxicity, 4, H302
Acute toxicity, 4, H332
Acute toxicity, 3, H311
Skin corrosion, 1B, H314
Serious eye damage, 1, H318
Respiratory sensitisation, 1B, H334
Skin sensitisation, 1B, H317
Chronic aquatic toxicity, 3, H41
9MetanolP5c Ciecze łatwopalne
H3 Działanie toksyczne na organy docelowe–narażenie jednorazowe
Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox 3, H331
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H301
STOT SE 1, H370
10Kwas monochlorooctowyH2 Ostro toksyczne
E1 Niebezpieczne dla środowiska wodnego
Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox 3, H331
Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400
11WodórP2 Gazy łatwopalneFlam. Gas 1, H220
Press. Gas, H289
12Chlorooctan soduE1 Niebezpieczne dla środowiska wodnegoAcute Tox. 3, H301
Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Acute 1, H400
Eye Irrit. 2, H319
13Wodorotlenek miedziH2 Ostro toksyczneAcute Tox. 3, H331
Acute Tox. 4, H302
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Eye Dam. 1, H313
14Siarczan cynkuE1 Niebezpieczne dla środowiska wodnegoAcute Tox. 4, H302
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
15Siarczan miedziE1 Niebezpieczne dla środowiska wodnegoAcute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
16Gaz płynny (LNG)P2 Gazy łatwopalneFlam Gas 1, H220; Press. Gass. Ref. Liq. Gas, H281