Chelaty ADOB®

Zobacz więcej informacji o naszych chelatach – wybierz czynnik chelatujący

Biodegradowalne chelaty IDHA do nawożenia dolistnego, doglebowego, fertygacji i hydroponiki wszystkich upraw.
Także z technologią 2.0

Struktura przestrzenna chelatu Fe IDHA

Czynnik chelatujący IDHA, łącząc się z jonami metali dwu- i trójwartościowych, takimi jak miedź, cynk, mangan i żelazo, tworzy struktury przestrzenne. Rodzaj utworzonej struktury zależy od liczby koordynacyjnej metalu. Animacja przedstawia strukturę przestrzenną chelatu Fe(III) IDHA. Atomy donorowe czynnika chelatującego są rozmieszczone w wierzchołkach oktaedru, tworząc wiązania koordynacyjne i jonowe, które otaczają atom metalu. W środku oktaedru, wyznaczonym przez punkt przecięcia osi symetrii, położony jest atom żelaza (oznaczony kolorem szarym). Na płaszczyźnie przecinającej atom żelaza rozmieszczone są w narożnikach kwadratu donorowe atomy tlenu, pochodzące od grup karboksylowych czynnika chelatującego (kolor czerwony). W jednym z wierzchołków oktaedru położony jest atom azotu, pochodzący z grupy aminowej czynnika IDHA (kolor zielony), łączący się wiązaniem koordynacyjnym z żelazem. W drugim wierzchołku ośmiościanu umieszczona jest molekuła wody. Atom żelaza związany z atomami donorowymi czynnika chelatującego tworzy heterocykliczne pięcio- i sześciokleszczowe pierścienie. W skład pierścieni wchodzą: atom żelaza, atom tlenu, atom azotu i jeden lub dwa atomy węgla (kolor czarny), pochodzące z cząsteczki IDHA.

Utworzona w ten sposób struktura przestrzenna zapewnia wysoką stabilność mikroelementu w roztworach wodnych przeznczonych do oprysku i fertygacji. Barwa chelatów IDHA zależy od własności koordynowanego metalu. Czerwono-pomarańczowy kolor Fe IDHA jest indykatorem obecności stabilnej formy żelaza w roztworze wodnym.

C – Węgiel, N – Azot, H – Wodór, Fe – Żelazo, O – Tlen

Chelaty EDTA do nawożenia dolistnego, doglebowego, fertygacji i hydroponiki wszystkich upraw.

Struktura przestrzenna chelatu Fe EDTA

EDTA jest najlepiej poznanym i najszerzej przebadanym czynnikiem chelatującym. Połączenia EDTA z jonami metali dwu- i trójwartościowymi tworzą struktury przestrzenne. Animacja przedstawia strukturę przestrzenną chelatu Fe(III) EDTA. Atomy donorowe czynnika chelatującego są rozmieszczone w wierzchołkach oktaedru, tworząc wiązania koordynacyjne i jonowe, które otaczają atom metalu. Kwas aminopolikarboksylowy EDTA posiada sześć atomów ligandowych (cztery atomy tlenu i dwa atomy azotu). W środku oktaedru, wyznaczonym przez punkt przecięcia osi symetrii, położony jest atom żelaza (oznaczony kolorem szarym). Na płaszczyźnie przecinającej atom żelaza rozmieszczone są w narożnikach kwadratu dwa donorowe atomy tlenu, pochodzące od grup karboksylowych (kolor czerwony), i dwa donorowe atomy azotu (kolor zielony), pochodzące od grupy aminowej czynnika chelatującego. W obu wierzchołkach oktaedru położone są dwa pozostałe atomy tlenu czynnika chelatującego EDTA. Atom żelaza związany z atomami donorowymi czynnika chelatującego tworzy heterocykliczne pięciokleszczowe pierścienie. W skład pierścieni wchodzą: atom żelaza, atom tlenu, jeden lub dwa atomy azotu i jeden lub dwa atomy węgla (kolor czarny) pochodzące z cząsteczki EDTA.

Utworzona w ten sposób struktura przestrzenna zapewnia wysoką stabilność mikroelementu w roztworach wodnych przeznczonych do oprysku i fertygacji.

C – Węgiel, N – Azot, H – Wodór, Fe – Żelazo, O – Tlen

Chelaty DTPA do nawożenia doglebowego, fertygacji i hydroponiki wszystkich upraw.

Struktura przestrzenna chelatu Fe DTPA

DTPA jest jednym z silniejszych kwasów aminopolikarboksylowych. Połączenia DTPA z jonami metali dwu- i trójwartościowymi są bardzo trwałe i tworzą struktury przestrzenne. Animacja przedstawia strukturę przestrzenną chelatu Fe(III) DTPA. Atomy donorowe czynnika chelatującego są rozmieszczone w wierzchołkach oktaedru, tworząc wiązania koordynacyjne i jonowe, które otaczają atom metalu. Kwas aminopolikarboksylowy DTPA posiada aż siedem atomów ligandowych (cztery atomy tlenu i trzy atomy azotu). W środku oktaedru, wyznaczonym przez punkt przecięcia osi symetrii, położony jest atom żelaza (oznaczony kolorem szarym). Na płaszczyźnie przecinającej atom żelaza rozmieszczone są w narożnikach kwadratu dwa donorowe atomy tlenu, pochodzące od grup karboksylowych (kolor czerwony), i dwa donorowe atomy azotu (kolor zielony), pochodzące od grupy aminowej czynnika chelatującego. Na tej samej płaszczyźnie rozmieszczony jest również trzeci atom azotu, pochodzący z molekuły DTPA. W obu wierzchołkach oktaedru położone są dwa pozostałe atomy tlenu czynnika chelatującego. Atom żelaza związany z atomami donorowymi czynnika chelatującego tworzy heterocykliczne pięciokleszczowe pierścienie. W skład pierścieni wchodzą: atom żelaza, atom tlenu, jeden lub dwa atomy azotu i jeden lub dwa atomy węgla (kolor czarny), pochodzące z cząsteczki DTPA.

Utworzona w ten sposób struktura przestrzenna zapewnia wysoką stabilność mikroelementu w roztworach wodnych przeznczonych nie tylko do fertygacji, ale również do aplikacji doglebowych.

C – Węgiel, N – Azot, H – Wodór, Fe – Żelazo, O – Tlen

Chelaty ADOB® DTPA

PierwiastekMarkaForma
FeADOB® Fe(NH4)2 DTPA – 6%płynna
ADOB® Fe DTPA – 7%mikrogranulat
ADOB® FeK DTPA – 11%mikrogranulat
ADOB® Fe DTPA – 11%mikrogranulat
MnADOB® Mn DTPA – 3,5%płynna
ADOB® Mn DTPA – 7%mikrogranulat
ZnADOB® Zn DTPA – 3,6%płynna

Chelaty Fe i Zn do stosowania doglebowego na glebach zasadowych i silnie zasadowych, fertygacji i hydroponiki.

Struktura przestrzenna chelatu Fe HBED

Czynnik chelatujący HBED tworzy struktury przestrzenne z jonami dwu- i trójwartościowymi, takimi jak cynk(II) i żelazo(III). W trakcie procesu chelatacji, czyli wiązania metalu mikroelementowego z czynnikiem chelatującym, powstaje oktaedryczna struktura przestrzenna. Na jednej płaszczyźnie znajduje się atom żelaza (kolor szary) związany atomami donorowymi: dwoma atomami azotu (kolor zielony) i dwoma atomami tlenu (kolor czerwony), pochodzącymi od grup fenolanowych.
W następnym etapie chelatacji żelazo jest wiązane dwoma atomami tlenu (kolor czerwony), pochodzącymi od grup karboksylowych, w pozycji aksjalnej i ekwatorialnej w stosunku do utworzonej płaszczyzny.

HBED nie posiada węgli chiralnych, i dzięki temu nie tworzy izomerów optycznych w połączeniu z metalami mikroelementowymi.

Utworzona w ten sposób struktura przestrzenna zapewnia wysoką stabilność mikroelementu w roztworach wodnych oraz w warunkach nawożenia doglebowego. Czerwony kolor Fe(III) HBED jest indykatorem obecności stabilnej formy żelaza w roztworze wodnym.

C – Węgiel, N – Azot, H – Wodór, Fe – Żelazo, O – Tlen

Chelaty ADOB® HBED

PierwiastekMarkaForma
FeADOB® Fe HBED – 3%płynna
ADOB® Fe HBED – 7%krystaliczna
ZnADOB® Zn HBED – 7%krystaliczna