Strategia podatkowa

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ PRZEZ ADOB SP. Z O.O.

ZA ROK PODATKOWY 2022

Informacja o Realizowanej Strategii Podatkowej przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o.o. (dalej również jako „Spółka”) została sporządzona oraz opublikowana na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800z późn. zm., dalej jako „Ustawa CIT”).

1. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE SPÓŁKI ORAZ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA JEJ STRATEGII PODATKOWEJ

ADOB Sp. z o.o. została założona w 1990 roku. Spółka ma siedzibę w Poznaniu i została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000966321.

ADOB Sp. z o.o. to jeden z największych w Polsce producentów nawozów dolistnych. Specjalizuje się w produkcji chelatów mikroelementowych.

Oferuje na rynku krajowym i międzynarodowym nawozy przeznaczone do nawożenia upraw rolniczych, warzywniczych, sadowniczych, fertygacji i hydroponiki.

Pełna informacja o przedmiocie działalności Spółki, oferowanych produktach i usługach znajduje się na stronie: www.adob.com.pl

Spółka prowadzi działalność w sposób etyczny i odpowiedzialny społecznie.

Kwestie podatkowe są i były traktowane przez Spółkę z należytą starannością. Rozliczenia podatkowe są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2. INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA PROCESACH ORAZ PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONANIE

Spółka realizuje swoje obowiązki podatkowe zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi zasadami i przepisami podatkowymi. Spółka stara się przy tym przestrzegać zarówno litery, jak i ducha prawa.
Spółka przygotowuje i składa wszystkie wymagane zeznania podatkowe, dostarczając kompletne, dokładne i terminowe informacje wszystkim właściwym organom podatkowym. W tym celu Spółka zatrudnia odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych specjalistów podatkowych lub angażuje renomowanych zewnętrznych doradców podatkowych, znających działalność firmy.

Spółka stara się prowadzić działalność w sposób etyczny i odpowiedzialny, nie inaczej jest w przypadku podatków. Zarządzając sprawami podatkowymi, pracownicy Spółki muszą przestrzegać Regulaminu Pracy.

Wszelkie decyzje są podejmowane przez Spółkę przede wszystkim w oparciu o względy ekonomiczne i biznesowe, a nie względy podatkowe.

W odniesieniu do transakcji z podmiotami powiązanymi Spółka przestrzega regulacji w zakresie cen transferowych i zasady ceny rynkowej w tym zakresie.

Spółka dąży do otwartego i konstruktywnego dialogu z organami podatkowymi poprzez ujawnianie wszelkich istotnych faktów i okoliczności. Spółka jest otwarta na kontakty z organami podatkowymi i terminowo odpowiada na zapytania właściwych organów podatkowych, aby pomóc w ocenie informacji i zeznań podatkowych, a także wynikających z nich zobowiązań podatkowych.

Spółka korzysta z systemu ERP oraz innych narzędzi informatycznych, które wspomagają pracowników w prawidłowym i terminowym wypełnianiu obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W Spółce funkcjonuje wewnętrzny system zarządzania i kontroli podatkowej, który zapewnia, że ​​odpowiednie funkcje są świadome ryzyk podatkowych i posiadają wystarczającą wiedzę, aby adekwatnie reagować na te ryzyka.

Do działań zapobiegających powstawaniu ryzyka podatkowego należą m.in.: bieżąca analiza obowiązujących przepisów oraz planowanych nowelizacji, monitorowanie praktyki organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych, współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi i doradztwa podatkowego, czy udział w adekwatnych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych.

W ocenie Spółki posiadane procedury i procesy pozwalają na właściwe zarządzenie funkcjami podatkowymi oraz ograniczenie obszarów ryzyka podatkowego.

3. INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Podczas trwania roku podatkowego 2022 r. Spółka nie podjęła z organami Krajowej Administracji Podatkowej dobrowolnych form współpracy (w tym nie zawarła z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej umowy o współdziałanie ani też nie wystąpiła z wnioskiem / nie stosuje uprzedniego porozumienia cenowego APA).

4. INFORMACJE O REALIZACJI PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 86A § 1 PKT 10 ORDYNACJI PODATKOWEJ, Z PODZIAŁEM NA PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ

W konsekwencji wzrostu i rozwoju swojej działalności Spółki, zarząd ADOB Sp. z o.o. podjął decyzje o zmianie formy prowadzenia biznesu ze spółki jawnej na spółkę z o.o. Przekształcenie to nastąpiło z dniem 1 czerwca 2022 r.

W związku z tym, pierwszy rok podatkowy, za który Spółka składała rozliczenia podatkowe (dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych) był krótszy niż kalendarzowy i trwał od czerwca do grudnia 2022 r.

Spółka złożyła roczne zeznanie podatkowe oraz inne wymagane ustawą CIT deklaracje / informacje. Spółka wywiązywała się również z funkcji płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka co miesiąc, w ustawowym terminie, składała jednolite pliki kontrolne oraz informacje podsumowujące.

Spółka pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne wobec swoich pracowników. Spółka w ustawowym terminie złożyła do właściwych urzędów skarbowych deklaracje PIT-4R oraz PIT-11.

Spółka jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Spółka złożyła deklarację DN-1 oraz opłaciła podatek od nieruchomości.

Spółka w roku 2022 nie przekazywała informacji o schematach podatkowych.

5. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI W ROZUMIENIU ART. 11A UST. 1 PKT 4 USTAWY O CIT, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI, USTALONYCH NA PODSTAWIE OSTATNIEGO ZATWIERDZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, W TYM PODMIOTAMI NIEBĘDĄCYMI REZYDENTAMI PODATKOWYMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Spółka w roku podatkowym 2022 dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi (w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów Spółki. Transakcje te dotyczą nabycia produktów chemicznych od Zakładów Chemicznych Zlotniki Sp. z o.o.

6. INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ PODATNIKA DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH PODATNIKA LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH W ROZUMIENIU ART. 11A UST. 1 PKT 4

Jak wspomniano wcześniej, w konsekwencji wzrostu i rozwoju swojej działalności Spółki, właściciele ADOB Sp. z o.o. podjęli decyzje o zmianie formy prowadzenia biznesu ze spółki jawnej na spółkę z o.o.

Przekształcenie to nastąpiło z dniem 1 czerwca 2022 r. W związku z tym , pierwszy rok podatkowy, za który Spółka składała rozliczenia podatkowe był krótszy niż kalendarzowy i trwał od czerwca do grudnia 2022 r.

Spółka w 2022 nie podejmowała ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych innych niż wspomniane powyżej, w tym takich które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki.

7. INFORMACJA O ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WNIOSKACH O WYDANIE OGÓLNEJ INTERPRETACJI PODATKOWEJ (O KTÓREJ MOWA W ART. 14A PAR. 1 ORDYNACJI PODATKOWEJ), INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO (O KTÓREJ MOWA W ART. 14B ORDYNACJI PODATKOWEJ), WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ (O KTÓREJ MOWA W ART. 42A USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG) LUB WIĄŻĄCEJ INFORMACJI AKCYZOWEJ (O KTÓREJ MOWA W ART. 7D UST. 1 USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM)

W roku 2022 Spółka nie wystąpiła o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej ani wiążącej informacji akcyzowej.

W roku 2022 Spółka nie wystąpiła do Dyrektora krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o udzielenie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE DOKONYWANIA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH SPÓŁKI NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ WSKAZANYCH W AKTACH WYKONAWCZYCH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11J UST. 2 USTAWY Z DNIA 15 LUTEGO 1992 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH I NA PODSTAWIE ART. 23V UST. 2 USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ W OBWIESZCZENIU MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW FINANSÓW PUBLICZNYCH WYDANYM NA PODSTAWIE ART. 86A § 10 ORDYNACJI PODATKOWEJ

W roku podatkowym 2022 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.