POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych poprzez stronę internetową przez Administratora: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o.o., ul. Kołodzieja 11, 61-070 Poznań; KRS: 0000966321, NIP: 7822411342, REGON: 300701408.

Polityka Prywatności obejmuje następującą stronę internetową administrowaną przez Administratora: https://adob.com.pl/

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zebranych przy korzystaniu ze strony Administratora.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszystkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

I. Definicje

Administrator: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o.o., ul. Kołodzieja 11, 61-070 Poznań; KRS: 0000966321, NIP: 7822411342, REGON: 300701408, tel: 61 650 31 66, dalej: ADOB.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający pod domeną https://adob.com.pl/.

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Dane osobowe zbierane na stronie internetowej

1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – p. Jarosława Bartkowiaka, z którym kontakt możliwy jest poprzez następujący adres e-mailowy: jaroslaw.bartkowiak@nouryon.com, lub poprzez adres pocztowy Administratora, wskazany powyżej, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.

2. Podczas korzystania ze strony internetowej możemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników, takie jak:

a. imię i nazwisko,

b. numer telefonu,

c. adres e-mail,

d. adres korespondencji.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników i współpracowników Administratora na podstawie nadanych upoważnień. Każda z osób, która została dopuszczona do przetwarzania danych osobowych, została zapoznana z zasadami ochrony danych osobowych oraz zobowiązała się do zachowania w tajemnicy udostępnionych informacji.

4. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotowi zewnętrznemu, który wspiera Administratora przy realizacji celów przetwarzania m.in. obsługi marketingowej, obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej, doradczej.

5. Administrator korzysta z usług jedynie profesjonalnych podmiotów, którzy gwarantują wykonywanie usługi na najwyższym poziomie oraz zapewniają bezpieczeństwo powierzonych informacji.

6. Poprzez stronę internetową może nastąpić przekierowanie na inną stronę internetową, zarządzaną przez innego Administratora. ADOB nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych poprzez inne strony internetowe. Przy każdej nowej wizycie Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki prywatności.

III. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;

b. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;

c. obsługi prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa;

d. tworzenia zestawień, statystyk i analiz na potrzeby wewnętrzne Administratora;

e. wysyłania treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu;

f. przedstawienia oferty, mającej prowadzić do zawarcia umowy;

g. odpowiedzi na wiadomości Użytkowników Serwisu;

2. Administrator świadczy następującą usługę elektroniczną:

a. formularz kontaktowy.

3. Podanie danych osobowych w celu skorzystania z formularza kontaktowego jest dobrowolne, jednak konieczne w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Jeżeli nie chce Pani/Pan podać swoich danych osobowych, prosimy o kontakt telefoniczny z Administratorem.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

b. art. 6 ust. 1. lit. b RODO, tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;

c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. interes prawny Administratora.

IV. Zasady i czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody bądź w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora, do czasu określonego w przepisach prawa lub realizacją celu przetwarzania.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

V. Przesyłanie danych osobowych poza granice UE

1. Administrator może korzystać z narzędzi podmiotów, które mają swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: EOG) lub które mogą przechowywać dane poza EOG. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych. Administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony w celu zabezpieczenia przekazania tych danych. Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49 RODO, o ile mają zastosowanie warunki określone w tym artykule. Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń oraz zakresu danych przesyłanych poza EOG można uzyskać, kontaktując się z Administratorem bądź IOD.

VI. Profilowanie

2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

VII. Działalność na portalach społecznościowych

1. Administrator jest właścicielem kont na portalach społecznościowych:

a. Facebook

b. YouTube

2. Administrator prowadzi i zarządza kontami w serwisach społecznościowych w celu promowania produktów, usług oraz swojej działalności. W ramach tych działań administruje danymi osobowymi Użytkowników portalów społecznościowych, którzy obserwują profile Administratora, w tym biorą udział w konkursach, wydarzeniach oraz prowadzą dialog zarówno z Administratorem, jak i innymi Użytkownikami za pośrednictwem kont zarządzanych przez Administratora.

3. Jeżeli Użytkownik będzie chciał zakończyć przetwarzanie danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem portali społecznościowych, powinien zaprzestać obserwowania profili Administratora, wykorzystując opcje proponowane przez portal, np. odznaczyć przycisk „Lubisz to” na Facebooku.

4. Wszelkie prawa do znaków (w tym logo), prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych należą do Administratora.

5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści strony internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora oraz autora tekstu.

6. Treści prezentowane na stronie internetowej oraz profilach na portalach społecznościowych mają na celu promocję działalności Administratora. Wykorzystywanie materiałów w innym celu jest zabronione.

7. Materiały udostępnione na profilach społecznościowych Administratora są jego własnością bądź zostały udostępnione za zgodą autorów tych treści.

8. Użytkownik, który korzysta z profili Administratora na portalach społecznościowych, oświadcza, że umieszczane przez niego treści:

a. nie będą nieodpowiednie. Treść uznawana jest za nieodpowiednią, gdy:

i. stanowi plagiat, jest szkalująca, obraźliwa, napastliwa, nieprawdziwa, wprowadzająca w błąd, uwłaczająca, dyskryminująca, ma charakter groźby, nękania, wyraża uprzedzenia na tle rasowym lub seksualnym;

ii. zawiera elementy prześmiewcze, niekulturalne, obraźliwe, wyzwiska, nieprzyzwoite sugestie, przekleństwa;

iii. zawiera cytaty wypowiedzi innych Użytkowników wyrwane z kontekstu w celu stworzenia nieprawdziwego lub negatywnego wrażenia;

iv. jest nieprzyzwoita, niecenzuralna lub ma charakter pornograficzny; lub

v. stanowi naruszenie prawa do poufności lub prywatności innej osoby.

b. nie przyniosą uszczerbku dla żadnych toczących się postępowań prawnych, o których Użytkownik wie;

c. nie będą zawierać oskarżeń o brak przyzwoitości ani osobistej krytyki skierowanych przeciwko pracownikom Administratora;

d. z dużym prawdopodobieństwem nie będą:

i. powodowały strachu, niepewności ani niepokoju innej osoby,

ii. podżegać do naruszenia zasad współżycia społecznego; ani

iii. pobudzać do agresji lub nienawiści na tle rasowym lub religijnym.

e. nie będą naruszać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej Administratora lub jakiejkolwiek osoby trzeciej;

f. nie będą technicznie szkodliwe (włączając w szczególności wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki komputerowe, szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie, szkodliwe dane lub działania);

g. nie będą stanowiły oferty, reklamy ani promocji żadnego produktu lub usługi ani też nie będą zawierały próśb o dotację lub wsparcie finansowe;

h. nie będą stanowiły spamu ani nachalnej reklamy rozsyłanej pocztą;

i. nie będą miały na celu podszywania się pod inną osobę ani innej nieprawdziwej prezentacji tożsamości Użytkownika, jego przynależności lub pozycji;

j. nie będą prezentowały ani zachęcały do zachowań, które mogłyby być uznane za przestępstwo, prowadzących do powstania odpowiedzialności cywilnej lub będących sprzecznych z prawem.

9. Użytkownik może umieszczać na profilu Administratora odsyłacze do innych stron i podstron internetowych, jeżeli:

a. treści lub odsyłacze do takich stron lub podstron internetowych nie naruszą żadnych zapisów Polityki prywatności;

b. regulaminy korzystania z takich stron lub podstron internetowych dopuszczają umieszczenie odsyłaczy do nich;

c. są one wyraźnie i widocznie oznaczone jako odsyłacze;

d. treści stron lub podstron internetowych mają wyraźny związek z treścią, przy której umieszczony zostaje odsyłacz; oraz

e. odsyłacz nie powoduje automatycznego pobierania żadnych plików.

10. Administrator zastrzega, że wszelkie treści niezgodne z powyższymi zasadami, a przede wszystkim komentarze mające charakter:

a. szkalujący, nieprawdziwy i wprowadzający w błąd;

b. obraźliwy, znieważający lub zawierający groźby;

c. niecenzuralny lub seksualny;

d.napastliwy, rasistowski, seksistowski, homofobiczny lub dyskryminujący jakąkolwiek religię lub inne grupy osób;

będą niezwłocznie kasowane.

11.Bez wyraźnej zgody Administratora Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego umieszczania jakichkolwiek treści lub innych materiałów lub aplikacji, które zostały uprzednio usunięte.

VIII. Rodzaje wykorzystywanych cookies

Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w rządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

IX. Cele, w jakich wykorzystywane są cookies

Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:

a. konfiguracji serwisu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;

b. rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;

d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie, aby móc rekomendować treści; rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej itp.;

e. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiających w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

f. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

g. realizacji procesów niezbędnych do uzyskania pełnej funkcjonalności stron internetowych, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

h. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

i. zapamiętania lokalizacji Użytkownika, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

j. analiz i badań oraz audytu oglądalności (tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości);

k. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

X. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies:

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies zamieszczane w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem partnerów.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Poniżej można sprawdzić, jak wyłączyć mechanizm cookies:

W przeglądarce Chrome

W przeglądarce Firefox

W przeglądarce Opera

W przeglądarce Internet Explorer

W przeglądarce Safari

XI. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji treści Polityki prywatności.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany treści prezentowanych na stronie bez uprzedzenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek powodów, niezależnych od Administratora, strona jest niedostępna w dowolnym czasie lub na dowolny okres.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do okazjonalnego ograniczenia dostępu do niektórych części strony w związku z pracami konserwacyjnymi lub aktualizacją strony.

4. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia 01.02.2023.

5. W sprawach nieregulowanych w Polityce prywatności, a dotyczących jego przedmiotu, oraz w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Polityki prywatności z obowiązującym prawem w miejsce zakwestionowanego przepisu Polityki prywatności zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności:

a. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

b. Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

c. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach w Kodeksie cywilnym,

d. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: UŚUDE),

e. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

f. RODO.