RODO – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kołodzieja 11.

2. Z Administratorem można skontaktować się:

  • Drogą elektroniczną: office@nouryon.com,
  • Drogą telefoniczną: +48 61 650 31 66,
  • Wysyłając pismo na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o. o. ul. Kołodzieja 11; 61-070 Poznań,
  • Inspektor Ochrony Danych: bartkowiak@nouryon.com.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją przedmiotu umowy;
  • 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze;
  • 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. windykacja należności, dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych oraz na drodze polubownej, ochrona osób i mienia należącego do administratora);

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji celu na podstawie umowy oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Administrator zastosował monitoring wizyjny, który służy do ochrony osób i mienia znajdującego się na terenie firmy. Obraz rejestrowany jest przez 14 dni.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres Spółki.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją umowy.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy zlecenia/cywilno-prawnej oraz po jej zakończeniu przez okres wskazany w przepisach szczególnych.