Informacja publiczna dot. zakładu o zwiększonym ryzyku

(zgodnie z art. 261a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2018 poz. 799)

 1. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

Prezes Zarządu – Radosław Olszewski

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB® Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kołodzieja 11
61-070 Poznań

tel.: 61 650 31 66
fax: 61 650 31 67
e-mail: office@nouryon.com

 1. POTWIERDZENIE, ŻE ZAKŁAD PODLEGA PRZEPISOM PRZECIWDZIAŁANIA AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Na podstawie art. 250 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB® Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Poznaniu, ul. Kołodzieja 11, został zgłoszony jako Zakład Zwiększonego Ryzyka awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 672).

Zakład został zgłoszony do WIOŚ oraz KM PSP Poznań i jest stale monitorowany poprzez Program Zapobiegania Awariom Przemysłowym.

 1. OPIS DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

PPC ADOB® prowadzi działalność związaną z:

 1. Produkcją nawozów i związków azotowych.
 2. Produkcją podstawowych chemikaliów nieorganicznych i organicznych.
 3. Sprzedażą hurtową wyrobów chemicznych.
 4. Doradztwem w zakresie nawożenia.
 1. CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

PPC ADOB® wykorzystuje substancje podlegające kwalifikacji w zakresie ryzyka awarii przemysłowej, przedstawione w załączonym zestawieniu.

Zał. 1. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSTRZEGANIA SPOŁECZEŃSTWA I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ
 • Sposoby ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Na terenie PPC ADOB® podczas wystąpienia jakiejkolwiek awarii przemysłowej lub innego miejscowego zagrożenia wprowadzone są procedury bezpieczeństwa i ewakuacji Zakładu. Sygnałem ostrzegawczym jest syrena alarmowa – dźwięk ciągły, czas trwania 4 min. Do uruchomienia syreny upoważniony jest każdy pracownik, który bezpośrednio jest świadkiem zdarzenia niebezpiecznego / awarii przemysłowej.

W przypadku wystąpienia alarmu o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie PPC ADOB® oczekuje się współpracy pomiędzy społecznością lokalną zamieszkującą tereny wokół zakładu a organami uprawnionymi do kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą (jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz policją). Mieszkańcy będą powiadamiani przez przedstawiciela firmy lub przedstawiciela organów władzy: Policji, Straży Miejskiej lub Państwowej Straży Pożarnej (zgodnie z kompetencjami dopuszcza się również podawanie informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu).

Powiadomienie o zagrożeniu odbywa się również przy użyciu Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO). Regionalny System Ostrzegania to darmowa usługa, która umożliwia powiadamianie obywateli o zagrożeniach. Informacje przekazywane są przez aplikację mobilną RSO, którą można zainstalować w swoim telefonie.

Każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej, noszącej znamiona poważnej awarii przemysłowej, zakład zgłasza zagrożenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pod numer telefonu alarmowego 998 (lub 112).

W celu ograniczenia skutków awarii dla najbliższego otoczenia zakładu informacja na temat awarii zostanie przekazana do sąsiednich zakładów produkcyjnych. Ponadto zakład przekaże informacje o istniejącym zagrożeniu osobom postronnym (kontrahentom, kierowcom, gościom) przebywającym na terenie zakładu, jak i w jego otoczeniu.

Ewentualną decyzję o ewakuacji mieszkańców podejmuje kierujący działaniami ratowniczymi z ramienia Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku każdego alarmu należy bezwzględnie podporządkować się służbom porządkowym.

Wyznaczono osoby odpowiedzialne za kierowanie działaniami ratowniczymi na terenie zakładu, do czasu przybycia jednostek PSP, oraz osoby kompetentne w zakresie udzielania informacji dotyczących profilu produkcji zakładu, rodzaju magazynowanych substancji, a także zastosowanych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 • Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie PPC ADOB® w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Po usłyszeniu sygnału lub informacji o zaistniałym zagrożeniu należy:

 1. Nie zbliżać się do strefy zagrożenia.
 2. Włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwości stacji lokalnej.
 3. Wysłuchać uważnie nadawanych komunikatów.
 4. Postępować zgodnie z poleceniami nadawanymi w mediach.
 5. Udać się w rejon zbiórki ewakuacyjnej, który został podany w treści komunikatu lub przekazanej informacji przez kierującego działaniami ratowniczymi.
 6. Wychodząc z domu, pamiętać o wyłączeniu dopływu wszelkich mediów do budynku, mieszkania (gaz, prąd, woda).
 7. Wychodząc z domu, pamiętać o opuszczeniu rolet oraz jego zamknięciu.
 8. Wychodząc z domu, zabrać ważne dokumenty oraz leki i recepty w przypadku chorób przewlekłych.

W przypadku intensywnego zadymienia należy:

 1. Unikać kontaktu z produktami rozkładu termicznego,
 2. Nie utrudniać dojazdu ekipom ratowniczym do Zakładu,
 3. Nie wchodzić w obszar wysokiego zadymienia,
 4. Zamknąć i uszczelnić okna oraz otwory, którymi dym mógłby wniknąć do mieszkań i pomieszczeń,
 5. Zachować spokój i oddalić się od miejsca zadymienia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru,
 6. Stosować się do poleceń prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze i porządkowe.