Chelaty EDTA

Zobacz więcej informacji o naszych chelatach – wybierz czynnik chelatujący

Chelaty EDTA do nawożenia dolistnego, doglebowego, fertygacji i hydroponiki wszystkich upraw.

Struktura przestrzenna chelatu Fe EDTA

EDTA jest najlepiej poznanym i najszerzej przebadanym czynnikiem chelatującym. Połączenia EDTA z jonami metali dwu- i trójwartościowymi tworzą struktury przestrzenne. Animacja przedstawia strukturę przestrzenną chelatu Fe(III) EDTA. Atomy donorowe czynnika chelatującego są rozmieszczone w wierzchołkach oktaedru, tworząc wiązania koordynacyjne i jonowe, które otaczają atom metalu. Kwas aminopolikarboksylowy EDTA posiada sześć atomów ligandowych (cztery atomy tlenu i dwa atomy azotu). W środku oktaedru, wyznaczonym przez punkt przecięcia osi symetrii, położony jest atom żelaza (oznaczony kolorem szarym). Na płaszczyźnie przecinającej atom żelaza rozmieszczone są w narożnikach kwadratu dwa donorowe atomy tlenu, pochodzące od grup karboksylowych (kolor czerwony), i dwa donorowe atomy azotu (kolor zielony), pochodzące od grupy aminowej czynnika chelatującego. W obu wierzchołkach oktaedru położone są dwa pozostałe atomy tlenu czynnika chelatującego EDTA. Atom żelaza związany z atomami donorowymi czynnika chelatującego tworzy heterocykliczne pięciokleszczowe pierścienie. W skład pierścieni wchodzą: atom żelaza, atom tlenu, jeden lub dwa atomy azotu i jeden lub dwa atomy węgla (kolor czarny) pochodzące z cząsteczki EDTA.

Utworzona w ten sposób struktura przestrzenna zapewnia wysoką stabilność mikroelementu w roztworach wodnych przeznczonych do oprysku i fertygacji.

C – Węgiel, N – Azot, H – Wodór, Fe – Żelazo, O – Tlen