Chelaty IDHA

Zobacz więcej informacji o naszych chelatach – wybierz czynnik chelatujący

Biodegradowalne chelaty IDHA do nawożenia dolistnego, doglebowego, fertygacji i hydroponiki wszystkich upraw.
Także z technologią 2.0

Struktura przestrzenna chelatu Fe IDHA

Czynnik chelatujący IDHA, łącząc się z jonami metali dwu- i trójwartościowych, takimi jak miedź, cynk, mangan i żelazo, tworzy struktury przestrzenne. Rodzaj utworzonej struktury zależy od liczby koordynacyjnej metalu. Animacja przedstawia strukturę przestrzenną chelatu Fe(III) IDHA. Atomy donorowe czynnika chelatującego są rozmieszczone w wierzchołkach oktaedru, tworząc wiązania koordynacyjne i jonowe, które otaczają atom metalu. W środku oktaedru, wyznaczonym przez punkt przecięcia osi symetrii, położony jest atom żelaza (oznaczony kolorem szarym). Na płaszczyźnie przecinającej atom żelaza rozmieszczone są w narożnikach kwadratu donorowe atomy tlenu, pochodzące od grup karboksylowych czynnika chelatującego (kolor czerwony). W jednym z wierzchołków oktaedru położony jest atom azotu, pochodzący z grupy aminowej czynnika IDHA (kolor zielony), łączący się wiązaniem koordynacyjnym z żelazem. W drugim wierzchołku ośmiościanu umieszczona jest molekuła wody. Atom żelaza związany z atomami donorowymi czynnika chelatującego tworzy heterocykliczne pięcio- i sześciokleszczowe pierścienie. W skład pierścieni wchodzą: atom żelaza, atom tlenu, atom azotu i jeden lub dwa atomy węgla (kolor czarny), pochodzące z cząsteczki IDHA.

Utworzona w ten sposób struktura przestrzenna zapewnia wysoką stabilność mikroelementu w roztworach wodnych przeznczonych do oprysku i fertygacji. Barwa chelatów IDHA zależy od własności koordynowanego metalu. Czerwono-pomarańczowy kolor Fe IDHA jest indykatorem obecności stabilnej formy żelaza w roztworze wodnym.

C – Węgiel, N – Azot, H – Wodór, Fe – Żelazo, O – Tlen