Aktualności

Azot pod kapustę w oparciu o analizę gleby i spodziewany plon

Jak ustalić zalecenia nawozowe w produkcji kapusty? Podpowiedź przychodzi m.in. w opracowaniu A. Kowalskiego z IO w Skierniewicach. Autor podaje, że prawidłowe ustalenie dawek nawozowych możliwe jest jedynie na podstawie analizy chemicznej gleby. Dawki dla konkretnego gatunku ustala się w oparciu o liczby graniczne lub w oparciu o spodziewany plon. Drugi sposób jest lepszy ponieważ liczby graniczne odpowiadają wszystkim odmianom kapusty głowiastej białej, natomiast spodziewany plon można oszacować dokładniej, gdyż hodowcy często podają plenność konkretnej odmiany.

Obliczanie dawki azotu z nawozów mineralnych na przykładzie kapusty głowiastej o spodziewanym plonie 90 t/ha; symulacja wyglądałaby następująco:

Zawartość N dostępnego w kg/ha = 70 kg N/ha (wartość na podstawie analizy chemicznej gleby)

Całościowe pobranie składnika = spodziewany plon x pobranie składnika (azotu)*

207 = 90 t/ha x 2,3*

Zapotrzebowanie na azot z nawozów mineralnych = całościowe pobranie składnika – zawartość N dostępnego w kg/ha

137 kg = 207 kg – 70 kg

Dawka N w nawozach azotowych mineralnych = zapotrzebowanie na azot z nawozów azotowych / współczynnik wykorzystania azotu

152,2 kg = 137 kg / 0,9

* współczynnik pobrania azotu dla plonu 1 t/ha dla kapusty głowiastej białej, na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.