Aktualności

Susza rolnicza w całym kraju!

W najnowszym raporcie suszowym Instytut Uprawy i Nawożenia Gleb (IUNG-PIB) ogłosił, że susza rolnicza występuje już we wszystkich województwach, aż w 12 uprawach, tj.: zbóż jarych i ozimych, rzepaku i rzepiku, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, roślin strączkowych, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, truskawek, tytoniu, drzew owocowych, chmielu.

Najbardziej dotknięte suszą zostały zboża jare, a suszę odnotowano w 1680 gminach na obszarze 23,5% gruntów ornych kraju. Suszę stwierdzono także w rzepaku i rzepiku (1678 gmin), zbożach ozimych (w 1279 gminach) i roślinach strączkowych (w 1022 gminach). W kukurydzy na ziarno i kiszonkę odnotowano ją w 1014 gminach kraju. Z danych IUN-PIB opublikowanych w 5. Odnotowano niebezpiecznie wysoki wskaźnik ewapotranspiracji (parowania), tj. średnio 3,8 mm/dzień, który zwiększył deficyt wody, zwłaszcza w południowo-zachodniej i wschodniej Polsce. Od wiosny do znacznych niedoborów wody dla upraw polowych oraz strat plonów we wszystkich województwach przyczyniły się także: wysokie usłonecznienie i wysoka wilgotność powietrza (w III dekadzie marca, w pierwszej połowie maja oraz w czerwcu), silne wiatry oraz czerwcowe upały i zbyt niskie opady.

Z raportu wynika, że deficyt wody w 5. okresie raportowania (od 1 maja do 30 czerwca 2022 r.) dla roślin uprawnych zwiększył się i występował już w całym kraju. Największy w Kotlinie Sandomierskiej. Bardzo duży na Polesiu Lubelskim, Wyżynie Lubelskiej oraz na Nizinie Śląskiej, Nizinie Wielkopolskiej, w południowej części Niziny Podlaskiej, we wschodniej części Pogórza Karpackiego. Duży deficyt wody wystąpił również na Pojezierzu Wielkopolskim i Pomorskim oraz na Pobrzeżu Słowińskim.