Strona wykorzystuje pliki cookies w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w "Polityce Prywatności".Informacja publiczna dot. zakładu o zwiększonym ryzyku

INFORMACJA PUBLICZNA DOT. ZAKŁADU O ZWIĘKSZONYM RYZYKU

(zgodnie z Art. 261a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2018 poz. 799)

1. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO ZAKŁAD

Prezes Zarządu - Adam Nawrocki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Consultingowe ADOB Sp. z o. o. Sp. k.,
ul. Kołodzieja 11,
61-070 Poznań

tel: 61 650 31 66
fax: 61 650 31 67
e-mail: office@adob.com.pl

2. POTWIERDZENIE, ŻE ZAKŁAD PODLEGA PRZEPISOM PRZECIWDZIAŁANIA AWARIOM PRZEMYSŁOWYM

Na podstawie art. 250 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB Sp. z o. o. Sp. k., z siedzibą w Poznaniu, ul. Kołodzieja 11, został zgłoszony jako Zakład Zwiększonego Ryzyka awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 672).

Zakład został zgłoszony do WIOŚ oraz KM PSP Poznań i jest stale monitorowany poprzez Program Zapobiegania Awariom Przemysłowym.

3. OPIS DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU

PPC ADOB prowadzi działalność związaną z:

1. Produkcją nawozów i związków azotowych.
2. Produkcja podstawowych chemikaliów nieorganicznych i organicznych.
3. Sprzedaż hurtową wyrobów chemicznych.
4. Doradztwo w zakresie nawożenia.

4. CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

PPC ADOB wykorzystuje substancje podlegające kwalifikacji w zakresie ryzyka awarii przemysłowej, przedstawione w załączonym zestawieniu.

Zał. 1. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSTRZEGANIA SPOŁECZEŃSTWA I POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

5.1. Sposoby ostrzegania i informowania ludności w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Na terenie PPC ADOB, podczas wystąpienia jakiejkolwiek awarii przemysłowej lub innego miejscowego zagrożenia mogącego wystąpić wprowadzone są procedury bezpieczeństwa i ewakuacji Zakładu. Sygnałem ostrzegawczym jest syrena alarmowa – dźwięk ciągły, czas trwania 4 min. Do uruchomienia syreny upoważniony jest każdy pracownik, który bezpośrednio jest świadkiem zdarzenia niebezpiecznego/awarii przemysłowej.

W przypadku wystąpienia alarmu o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu na terenie PPC ADOB oczekuje się współpracy pomiędzy społecznością lokalną zamieszkującą tereny wokół zakładu a organami uprawnionymi do kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą (jednostkami ochrony przeciwpożarowej oraz policją). Mieszkańcy będą powiadamiani przedstawiciela firmy lub przedstawiciela organów władzy: Policji, Straży Miejskiej lub Państwowej Straży Pożarnej (zgodnie z kompetencjami dopuszcza się również podawanie informacji za pośrednictwem ośrodków przekazu medialnego).

Każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej, noszącej znamiona poważnej awarii przemysłowej, zakład zgłasza zagrożenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu pod numer telefonu alarmowego 998 (lub 112).

W celu ograniczenia skutków awarii dla najbliższego otoczenia zakładu, informacja na temat awarii zostanie przekazana do sąsiednich zakładów produkcyjnych. Ponadto zakład przekaże informacje o istniejącym zagrożeniu osobom postronnym (kontrahentom, kierowcom, gościom) przebywającym na terenie zakładu jak i w jego otoczeniu.

Ewentualną decyzję o ewakuacji mieszkańców podejmuje kierujący działaniami ratowniczymi z ramienia Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku każdego alarmu należy bezwzględnie podporządkować się służbom porządkowym.

Wyznaczono osoby odpowiedzialne za kierowanie działaniami ratowniczymi na terenie zakładu, do czasu przybycia jednostek PSP, a także osobami kompetentnymi w zakresie udzielania informacji dotyczących profilu produkcji zakładu, rodzaju magazynowanych substancji, a także zastosowanych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych.

5.2. Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie PPC ADOB w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Po usłyszeniu sygnału lub informacji o zaistniałym zagrożeniu należy:

1. Nie zbliżać się do strefy zagrożenia,
2. Włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwości stacji lokalnej,
3. Wysłuchać uważnie nadawanych komunikatów,
4. Postępować zgodnie z poleceniami nadawanymi w mediach,
5. Udać się w rejon zbiórki ewakuacyjnej, który został podany w treści komunikatu lub przekazanej informacji przez kierującego działaniami ratowniczymi,
6. Wychodząc z domu pamiętać o wyłączeniu dopływu wszelkich mediów do budynku, mieszkania (gaz, prąd, woda),
7. Wychodząc z domu pamiętać o opuszczeniu rolet oraz jego zamknięciu,
8. Wychodząc z domu zabrać ważne dokumenty oraz leki i recepty w przypadku chorób przewlekłych.

W przypadku intensywnego zadymienia należy:

1. Unikać kontaktu z produktami rozkładu termicznego,
2. Nie utrudniać dojazdu ekipom ratowniczym do Zakładu,
3. Nie wchodzić w obszar wysokiego zadymienia,
4. Zamknąć i uszczelnić okna oraz otwory, którymi dym mógłby wniknąć do mieszkań i pomieszczeń,
5. Zachować spokój i oddalić się od miejsca zadymienia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru,
6. Stosować się do poleceń prowadzących działania ratowniczo-gaśnicze i porządkowe.